Gepensioneerden

op . Gepost in Doelgroepen

U bent gepensioneerde van het pensioenfonds als u van het fonds pensioen ontvangt. Dit kan een prepensioen zijn, een levenslang ouderdomspensioen, (bijzonder) nabestaandenpensioen, wezenpensioen of een arbeidsongeschiktheidspensioen.

De pensioenen worden in de regel op de 25ste van iedere maand overgemaakt. Valt de 25ste in een weekend of op een feestdag, dan wordt het pensioen één of enkele dagen eerder overgemaakt. In december wordt het pensioen ruim voor Kerstmis overgemaakt.

Buitenlandse betalingen duren iets langer.

Elk jaar ontvangt u rond het einde van januari een uitkeringsspecificatie. Dit is wat anders dan de jaaropgave (zie hieronder) die u kunt gebruiken voor uw belastingaangifte.

Per 1 januari 2013 is de ingangsdatum van de AOW-uitkering verschoven.

Op de internetpagina van de Sociale VerzekeringsBank(SVB) is heel gemakkelijk te zien wanneer uw AOW begint: www.svb.nl/aow.

Ook de belastingtabellen voor de loonbelasting en premie volksverzekeringen zijn hierop aangepast.

Uw pensioenfonds probeert ieder jaar uw opgebouwde pensioen te verhogen met de algemene prijsstijging, zoals vastgesteld door het CBS. Dit noemen wij onze ambitie.

Uw pensioenfonds betaalt de toekomstige verhogingen van uw opgebouwde pensioen uit beleggingsrendement. U hebt door deze verhoging en verwachting voor de komende jaren niet meteen recht op verhogingen in de toekomst. 

Het bestuur is te allen tijde bevoegd de systematiek van de toeslagverlening voor alle betrokkenen aan de omstandigheden aan te passen.  

Toeslagverlening is afhankelijk van de financiële positie van het fonds en is een percentage van de algemene prijsindex. Tot 1 januari 2013 was dit een percentage van de cao loonstijging particuliere bedrijven. 

Vanaf 1 januari 2015 mag beneden de 110% beleidsdekkingsgraad geen toeslag worden verstrekt.  Om de toeslag te bepalen wordt het voor toeslag beschikbare vermogen boven de 110% beleidsdekkingsgraad door het bestuur van het fonds bepaald.  

Op basis van dit beschikbare vermogen wordt de hoogte van de toekomstbestendige toeslagverlening berekend. De hoogte van de toekomstbestendige toeslagverlening wordt uitgedrukt als een percentage van de maatstaf (algemene prijsindex), waarna de maximaal te verlenen toeslag wordt bepaald door het berekende percentage toe te passen op de feitelijk gerealiseerde maatstaf (feitelijke prijsinflatie).

 Indien een toeslag wordt verleend, dan wordt deze berekend over de tot 1 januari opgebouwde pensioenaanspraken. Dus bij een toeslag over het jaar 2013 wordt deze berekend over de tot en met 31 december 2012 bij het Nedlloyd Pensioenfonds opgebouwde pensioenaanspraken. • Een heffingskorting is een bedrag dat in mindering wordt gebracht op de te betalen belasting en premies volksverzekeringen;
 • De actuele heffingskortingen, schijfindeling en de daarbij behorende percentages loonheffing zijn te vinden op de website van de belastingdienst: belastingdienst.nl;
 • De algemene heffingskorting is een loonheffingskorting op de loonbelasting/premie volksverzekeringen en mag maar door één uitkeringsinstantie worden toegepast;
 • Als u een AOW uitkering ontvangt zal de Sociale Verzekeringsbank (SVB) deze automatisch toepassen. Controleer daarom altijd uw AOW- en Pensioenspecificaties of de loonheffingskorting bij meerdere instanties wordt toegepast;
 • Als de loonheffingskorting bij meerdere instanties wordt toegepast, betekent dit dat u te weinig loonbelasting en premie volksverzekering betaalt. Dit kan betekenen dat u een naheffing van de Belastingdienst kan ontvangen;
 • Voor informatie met betrekking tot de overige heffingskortingen raadpleeg: belastingdienst.nl;
 • De verschuldigde premies voor de volksverzekeringen zijn begrepen in de percentages loonheffing over de eerste en de tweede schijf. Het premiepercentage volksverzekeringen bedraagt voor gepensioneerden jonger dan 65 jaar + 1 maand 31,15% en voor gepensioneerden van 65 jaar + 1 maand en ouder 13,25%.

Vroeggepensioneerden (gepensioneerden jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd en waarbij ZVW premie wordt ingehouden) hebben in 2013, 2014 en 2015 recht op een tijdelijke heffingskorting. De tijdelijke heffingskorting voor vroeggepensioneerden is 1% van de uitkering uit een pensioenregeling of regeling voor vervroegd uittreden.

U krijgt de tijdelijke heffingskorting voor vroeggepensioneerden als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • U was op 31 december 2013 jonger dan de AOW-leeftijd;
 • U heeft een uitkering uit een pensioenregeling of regeling voor vervroegd uittreden (dit is bijvoorbeeld een VUT-uitkering, een prepensioen, een vroegpensioen, een tijdelijk overbruggingspensioen of een vervroegd ouderdomspensioen);
 • U mag de tijdelijke heffingskorting maar bij één instantie toepassen.

Heeft u recht op de tijdelijke heffingskorting en u wilt dat het Nedlloyd Pensioenfonds deze toepast, dan dient u dit schriftelijk per brief of email (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) aan ons door te geven.

Voor informatie met betrekking tot de Loonheffing en heffingskortingen raadpleeg belastingdienst.nl

>Elk jaar ontvangt u in de maand maart eenmalig van het Nedlloyd Pensioenfonds een jaaropgave, die u kunt gebruiken voor het doen van belastingaangifte.

Bezoek de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) op www.svb.nl voor de actuele AOW en ANW uitkeringen. Hier vindt u ook informatie over het afschaffen van de toeslag voor de jongere partner per 1 januari 2015.

Voor meer informatie raadpleeg :

 • Sociale Verzekeringsbank(SVB): svb.nl
 • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: rijksoverheid.nl
 • Belastingdienst: belastingdienst.nl

Gebeurtenissen

Een aantal (persoonlijke) gebeurtenissen kan van invloed zijn op uw pensioen. Hierna volgt een korte uiteenzetting van de gevolgen van die gebeurtenissen voor uw pensioen.

Op de pensioendatum zal uw pensioen ingaan. Standaard is de pensioendatum de eerste van de maand waarin u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Deze pensioenrichtleeftijd staat vermeld in het pensioenreglement. Indien u eerder met pensioen wilt gaan, dan dient u daarover uw werkgever te informeren. Indien u later met pensioen wilt gaan dan moet uw werkgever daarmee akkoord gaan. Indien u wilt afwijken van de standaard pensioenleeftijd dient u dit vier maanden voor de nieuwe pensioendatum kenbaar te maken aan het Nedlloyd Pensioenfonds.

Op pensioendatum kunnen de opgebouwde pensioenaanspraken naar keuze worden uitgeruild voor een prepensioen, een ouderdomspensioen en/of een aanspraak op levenslang nabestaandenpensioen.

Daarnaast is het mogelijk variatie aan te brengen in de hoogte van de pensioenuitkeringen door gedurende een door u vast te stellen periode een hoger of lager ouderdomspensioen te ontvangen.

U dient uw keuze uiterlijk vier maanden voor uw pensionering aan het Nedlloyd Pensioenfonds kenbaar te maken.

Het pensioenfonds streeft er naar, indien de financiële positie van het fonds dat toelaat, op de ingegane pensioenrechten jaarlijks toeslagen te verlenen met de algemeneprijsindex. De toeslagverlening (voorheen indexatie genoemd)  van uw pensioen is voorwaardelijk; er is geen recht op toeslag (indexatie) en het is voor de langere termijn niet zeker of - en in hoeverre toeslag - zal plaatsvinden.

Als u binnen Nederland bent verhuisd, dan krijgt het pensioenfonds automatisch bericht van uw gemeente. U hoeft dus zelf niets te doen. Als u naar het buitenland verhuist, lees dan de informatie hieronder.

Gaat u verhuizen naar het buitenland dan is het van belang dat u zich uitschrijft bij de gemeente waar u woont. Het Nedlloyd Pensioenfonds ontvangt hiervan automatisch via de gemeentelijke Basis Administratie (GBA) bericht.

Zelf dient u het Nedlloyd Pensioenfonds te informeren over uw:

 • Nieuwe adres- en telefoongegevens;
 • e-mail adres.

Voor betalingen op een rekening van een bank buiten Nederland, maar binnen Europa hebben wij de volgende gegevens nodig:

 • Naam en adres van de bank;
 • IBANnummer en Swiftcode van de bank (informeer hiernaar bij uw bank).

Voor betalingen op een rekening van een bank buiten Nederland en buiten Europa hebben wij de volgende gegevens nodig:

 • Naam en adres van de bank;
 • Bank- en Swiftcode van de bank.

De eventuele (extra) kosten verbonden aan het overmaken van uw pensioenuitkering aan uw buitenlandse bank zijn voor uw rekening.

Zodra wij deze gegevens hebben verwerkt in de pensioenadministratie ontvangt u hiervan een bevestiging.

Woont u niet in Nederland, maar hebt u wel inkomsten uit Nederland? Dan kan het zijn dat u zowel in uw woonland als in Nederland belasting moet betalen over deze inkomsten. Om te voorkomen dat u in twee landen over dezelfde inkomsten belasting moet betalen, heeft Nederland met een aantal landen belastingverdragen afgesloten. Woont u in een land waarmee Nederland een belastingverdrag heeft, dan wordt per verdrag bepaald welk land het recht heeft belasting te heffen en hoeft u over bepaalde inkomsten geen belasting te betalen in een van de twee landen. Met het formulier 'Verzoek vrijstelling loonbelasting/premie volksverzekeringen' (te downloaden vanaf www.belastingdienst.nl) kunt u hierom vragen.

Indien u in het buitenland woont, dient u jaarlijks te bewijzen  dat u nog in leven bent. Dit kan door het formulier 'Bewijs van in leven zijn' van het Nedlloyd Pensioenfonds.

 • U ontvangt jaarlijks van het fonds in maart het formulier ‘Bewijs van in leven’ zijn;
 • icon Attestatie de vita - bewijs van in leven zijn (Nederlandstalig);
 • icon Certificate of life - bewijs van in leven zijn - attestatie de vita (Engelstalig);
 • Het formulier dient u volledig ingevuld en ondertekend met een stempel van een officiële autoriteit (in het buitenland) aan het fonds te retourneren voor 1 juni;
 • Indien niet tijdig een ‘Bewijs van in leven’ is ontvangen, dan kan het fonds de betaling van uw pensioen tijdelijk opschorten;
 • Als er iets wijzigt in uw persoonlijke omstandigheden zoals adres of bank, overlijden van u of uw echtgenote, dan dient het fonds daarover zo spoedig mogelijk te worden geïnformeerd;
 • Onder voorwaarden accepteert het Nedlloyd Pensioenfonds het ‘Bewijs van in leven zijn’ van de Sociale Verzekeringsbank of van Bpf Koopvaardij (waardoor u maar één keer een dergelijk formulier hoeft in te vullen.

Het gaat om de volgende voorwaarden:

 • Alleen een kopie van het recente SVB formulier of van Bpf Koopvaardij (en niet van een andere pensioenverstrekkende instantie) wordt geaccepteerd;
 • Het originele SVB formulier of van Bpf Koopvaardij moet ondertekend zijn door een officiële autoriteit ter plaatse (in het buitenland);
 • Deze kopie moet duidelijk leesbaar zijn;
 • Deze kopie moet binnen één maand na ondertekening aan het Nedlloyd Pensioenfonds worden opgestuurd. Een duidelijk scan van een formulier kan ook per e-mail worden opgestuurd aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Wanneer u komt te overlijden, wordt het ouderdomspensioen stopgezet en gaat het eventuele partnerpensioen in, voor zover dit verzekerd is. Voor wat uw partner ontvangt na uw overlijden verwijzen wij u naar het aan u toegezonden Uniforme Pensioen Overzicht (UPO). 

Als u reeds in aanmerking kwam voor AOW wordt ook uw AOW-uitkering ingetrokken. In het geval uw eventuele echtgeno(o)t(e) ook een AOW-uitkering ontving, wordt deze aangepast aan de nieuwe situatie.

Medezeggenschap

 Als gepensioneerde bent u via de volgende organen vertegenwoordigd:

 

 Pensioenspecificatie Adreswijziging Medezeggenschap Attestatie Betaaldata Indexatie Loonheffing AOW Pensioneren Verhuizen Verhuizing Overlijden Trouwen Partner Buitenland