Nedlloyd Pensioenkrant voorjaar 2016

op .

2016 01

(2016-03-25) De nieuwe Nedlloyd Pensioenkrant, Voorjaar 2015 is uit.

Met o.a.: Nedlloyd Pensioenfonds sluit 2015 goed af - Mooie resultaten Life Cycle beleggingsmix -Mijn Pensioen en Ik: Ben je niet gekort? Dan heb je een NPF-pensioen - Tom Pellis van Finance & Control zit bovenop de geldstromen van het pensioenfonds - Achtergrond voor actieven: Wat kunt u doen met uw pensioenkapitaal? - Goed om te weten: Blijft uw partner verzorgd achter? - Nieuws van Maersk en Svitzer - Gepensioneerden en nabestaanden in het buitenland, let op: Het bewijs van in leven zijn (attestatie de vita) wordt vanaf dit jaar in maart aan u opgestuurd - STINEVO maakt de subsidieregeling voor 2016 bekend - Internet: Met pensioen en naar het buitenland emigreren?

Als PDF hier te downloaden of via de pagina Nedlloyd Pensioenkrant.

 

NPF sluit het jaar 2015 goed af

op .

Samenvatting

(2016-02-10) Het beleggingsrendement over 2015 was met 4,7% ruim boven de benchmark van het fonds van 2,9%. De belangrijkste bijdrage leverde de categorie Aandelen met een rendement van 10,4%.

De beleidsdekkingraad van Nedlloyd Pensioenfonds was 116,7% op 31 december 2015. De dekkingsgraad is een indicator van de gezondheid van het pensioenfonds, omdat het de verhouding weergeeft van de bezittingen van het fonds ten opzichte van de pensioenverplichtingen.

Op basis van de dekkingsgraad per eind september 2015, heeft het bestuur besloten om de pensioenen en pensioenrechten per 1 januari 2016 te verhogen met 0,35%.

Beleggingsrendement

Het beleggingsrendement over 2015 was met 4,7% ruim boven de benchmark van het fonds van 2,9%. De belangrijkste bijdrage leverde de categorie Aandelen met een rendement van 10,4% ten opzichte van de benchmark van 6,6% hetgeen een outperformance betekent van 3,8%.

Ook op lange termijn blijkt het actieve beheer van aandelen in de portefeuille succesvol (zie tabel). Over een termijn van de laatste vijf jaar is gemiddeld per jaar 1,8% out performance behaald. Dit is na aftrek van de beheerfees en kosten.

performance aandelen

De portefeuille Private Equity behaalde een rendement van 20,2% in 2015 en de Vastgoedportefeuille een rendement van 5,6%. De categorie Credits behaalde echter een negatief rendement van -/- 1,6% ten opzichte van een benchmark van -/- 1,0%.

De Returnportefeuille (per eind december 53% van de totale portefeuille) behaalde daarmee een mooi resultaat van 7,9% ten opzichte van de benchmark van 4,1%.

Het rendement van de Risicomanagementportefeuille (47% van de totale portefeuille), waaronder de staatsobligatie en de derivaten, was 1,3%. Deze portefeuille heeft als doelstelling het risico van de verplichtingen te managen.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad is een indicator van de gezondheid van het pensioenfonds, omdat het de verhouding weergeeft van de bezittingen van het fonds ten opzichte van de pensioenverplichtingen.

Met ingang van 2015 is de definitie van de DNB dekkingsgraad veranderd conform het nieuwe Financieel Toetsingskader (nFTK) dat op 1 januari 2015 van kracht werd.

Voor de beoordeling van de gezondheid van het pensioenfonds is het goed om te weten dat het volgens het nFTK vereist is dat het pensioenfonds een beleidsdekkingsgraad heeft die hoger is dan het vereist eigen vermogen om geen tekort te hebben. Voor het Nedlloyd Pensioenfonds is het vereist eigen vermogen momenteel 116,4%.

Ontwikkeling dekkingsgraad 2015

Hoe wordt de dekkingsgraad berekend?

Sinds 1 januari 2015 hanteren pensioenfondsen een nieuw soort dekkingsgraad: de beleidsdekkingsgraad. Dit is het gemiddelde van de DNB-dekkingsgraden over de afgelopen 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad is dus geen momentopname en geeft daarom een stabieler beeld of een pensioenfonds voldoende geld heeft om alle tot nu toe opgebouwde pensioenen nu en in de toekomst uit te keren.

Bij het bepalen van de DNB-dekkingsgraad wordt voor de berekening van de pensioenverplichtingen de zogeheten Ultimate Forward Rate (UFR) gehanteerd. De UFR is een door de wetgever vastgestelde rekenrente voor lange looptijden (meer dan 20 jaar). Voor het renteafdekkingsbeleid kijkt het pensioenfonds naar de werkelijke marktrente. De dekkingsgraad die is berekend met deze rente, geeft de financiële positie van het pensioenfonds beter weer, vandaar dat we die ook vermelden (marktrente dekkingsgraad).

Rente en pensioenverplichtingen

Na de sterke daling van de marktrente in het eerste kwartaal is deze in het tweede kwartaal gestegen en in het derde kwartaal per saldo opnieuw gedaald. De marktrente bleef eind vierde kwartaal in vergelijking met het derde kwartaal per saldo ongeveer gelijk. De lagere pensioenverplichtingen per december hadden in vergelijking met eind 2014 een positief effect op de (marktrente) dekkingsgraad van 6,4%-punt.

Hieronder de grafiek de renteontwikkeling in 2015.


Ontwikkeling marktrente 10 jaars in 2015

Recente ontwikkelingen

In januari en februari hebben we de turbulentie op de financiële markten weer zien terugkomen. Dit heeft een beperkte invloed op de beleidsdekkingsgraad. Gelet op de huidige financiële positie is het fonds in staat deze schommelingen op te vangen.

(Op de cijfers in dit bericht is nog geen accountantscontrole toegepast.)

Financiële positie februari 2016

op .

 

21646481 l 170x140

(2016-03-22) De beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds is in februari gedaald naar 116,2% (januari: 116,5%). De marktrente dekkingsgraad is gedaald naar 108,9% (januari: 111%).

Het rendement over de maand februari was 1,5% (benchmark 1,4%).


Dekkingsgraad

De dekkingsgraad is een indicator van de gezondheid van het pensioenfonds, omdat het de verhouding weergeeft van de bezittingen van het fonds ten opzichte van de pensioenverplichtingen.
Met ingang van 2015 is de definitie van de DNB dekkingsgraad veranderd conform het nieuwe Financieel Toetsingskader (nFTK) dat op 1 januari 2015 van kracht werd.
Voor de beoordeling van de gezondheid van het pensioenfonds is het goed om te weten dat het volgens het nFTK vereist is dat het pensioenfonds een beleidsdekkingsgraad heeft die hoger is dan het vereist eigen vermogen om geen tekort te hebben. Voor het Nedlloyd Pensioenfonds is het vereist eigen vermogen momenteel 116,4%.

Hoe wordt de dekkingsgraad berekend?

Sinds 1 januari 2015 hanteren pensioenfondsen een nieuw soort dekkingsgraad: de beleidsdekkingsgraad. Dit is het gemiddelde van de DNB-dekkingsgraden over de afgelopen 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad is dus geen momentopname en geeft daarom een stabieler beeld of een pensioenfonds voldoende geld heeft om alle tot nu toe opgebouwde pensioenen nu en in de toekomst uit te keren.
Bij het bepalen van de DNB-dekkingsgraad wordt voor de berekening van de pensioenverplichtingen* de zogeheten Ultimate Forward Rate (UFR) gehanteerd. De UFR is een door de wetgever vastgestelde rekenrente voor lange looptijden (meer dan 20 jaar). Voor het renteafdekkingsbeleid kijkt het pensioenfonds naar de werkelijke marktrente. De dekkingsgraad die is berekend met deze rente, geeft de financiële positie van het pensioenfonds beter weer, vandaar dat we die ook vermelden (marktrentedekkingsgraad).

*Vanaf 2016 worden in deze methode zowel de pensioenverplichtingen voor risico fonds als pensioenverplichtingen voor risico deelnemer meegenomen.

Rente en pensioenverplichtingen

De daling van de marktrente is in februari voortgezet. De lagere pensioenverplichtingen per december hadden in vergelijking met eind 2014 een positief effect op de (marktrente) dekkingsgraad van 6,4%-punt.

(Op deze cijfers is nog geen accountantscontrole toegepast.)

Dekkingsgraad 2015 en 2016

 Datum Beleids-

Marktrente

  dekkingsgraad dekkingsgraad

2015-02-28

112,5%

112,8%

2015-03-31

113,0%

110,7%

2015-04-30

113,6%

112,0%

2015-05-31

114,2%

114,6%

2015-06-30

114,9%

116,2%

2015-07-31

115,5%

115,7%

2015-08-31

115,6%

114,5%

2015-09-30

115,9%

113,5%

2015-10-31

116,3%

115,6%

2015-11-30

116,6%

116,3%

2015-12-31

116,7%

115,1%

2016-01-31

116,5%

111,0%

2016-02-29

116,2%

108,9%

                                                                       

Marktrente (10 jaars)

februari 2015

0,70%

maart 2015

0,56%

april 2015

0,67%

mei 2015

0,86%

juni 2015

1,17%

juli 2015

1,01%

augustus 2015

1,13%

september 2015

0,98%

oktober 2015

0,92%

november 2015

0,87%

december 2015

1,02%

januari 2016

0,68%

februari 2016

0,51%

                                                      

Rendement per maand

Periode

Rendement

Benchmark

februari 2015

  1,22%

  0,96%

maart 2015

  2,80%

  2,45%

april 2015

 -1,50%

 -1,43%

mei 2015

 -0,80%

 -1,20%

juni 2015

 -3,30%

 -3,30%

juli 2015

  1,80%

  1,70%

augustus 2015

 -2,50%

 -2,50%

september 2015

  0,60%

  0,50%

oktober 2015

  2,50%

  2,30%

november 2015

  0,80%

  0,50%

december 2015

 -1,70%

 -1,40%

januari 2016

  0,76%

  0,99%

februari 2016

  1,45%

  1,44%

 

Rendement per kwartaal

Periode Rendement Benchmark

2015-Q1

  9,30%

  8,10%

2015-Q2

 -5,50%

 -5,78%

2015-Q3

 -0,11%

 -0,33%

2015-Q4

  1,52%

  1,36%

 

 

Financiële positie januari 2016

op .

 

20083613 l 170x140

(2016-02-29) De beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds is in januari gedaald naar 116,6% (december: 116,7%). De marktrente dekkingsgraad is gedaald naar 111% (december: 115,1%).

Het rendement over de maand januari was 0,8% (benchmark 1%). Over het jaar 2015 was het rendement 4,7% (benchmark 2,9%).

Dekkingsgraad

De dekkingsgraad is een indicator van de gezondheid van het pensioenfonds, omdat het de verhouding weergeeft van de bezittingen van het fonds ten opzichte van de pensioenverplichtingen.

Met ingang van 2015 is de definitie van de DNB dekkingsgraad veranderd conform het nieuwe Financieel Toetsingskader (nFTK) dat op 1 januari 2015 van kracht werd.

Voor de beoordeling van de gezondheid van het pensioenfonds is het goed om te weten dat het volgens het nFTK vereist is dat het pensioenfonds een beleidsdekkingsgraad heeft die hoger is dan het vereist eigen vermogen om geen tekort te hebben. Voor het Nedlloyd Pensioenfonds is het vereist eigen vermogen momenteel 116,4%.

Hoe wordt de dekkingsgraad berekend?

De methode van DNB houdt in dat bij de berekening van de pensioenverplichtingen* de zogeheten Ultimate Forward Rate (UFR) wordt gehanteerd. Tot en met 2014 werd daarnaast een driemaandsmiddeling van de rente toegepast; deze is in 2015 onder het nFTK vervallen; daar is een twaalfmaandsmiddeling van de DNB dekkingsgraad (met UFR) voor in de plaats gekomen, welke de beleidsdekkingsgraad wordt genoemd. De UFR is een risicovrije rekenrente voor langjarige contracten, waarin wegens de lange looptijd onvoldoende handel bestaat. Deze rente is dan ook niet af te dekken en daarom kijkt het pensioenfonds voor zijn renteafdekkingsbeleid naar de 'echte marktrente'. De dekkingsgraad berekend volgens deze echte marktrente geeft de echte financiële positie van het pensioenfonds beter weer, vandaar dat we die ook vermelden.

*Vanaf 2016 worden in deze methode zowel de pensioenverplichtingen voor risico fonds als pensioenverplichtingen voor risico deelnemer meegenomen.

Rente en pensioenverplichtingen

In januari is de marktrente in vergelijking met eind december opnieuw scherp gedaald. De lagere pensioenverplichtingen per december hadden in vergelijking met eind 2014 een positief effect op de (marktrente) dekkingsgraad van 6,4%-punt.

(Op deze cijfers is nog geen accountantscontrole toegepast.)

In januari is de marktrente in vergelijking met eind december opnieuw scherp gedaald.De lagere pensioenverplichtingen per december hadden in vergelijking met eind 2014 een positief effect op de (marktrente) dekkingsgraad van 6,4%-punt.

Dekkingsgraad 2015 en 2016

 Datum Beleids-

Marktrente

  dekkingsgraad dekkingsgraad

2015-02-28

112,5%

112,8%

2015-03-31

113,0%

110,7%

2015-04-30

113,6%

112,0%

2015-05-31

114,2%

114,6%

2015-06-30

114,9%

116,2%

2015-07-31

115,5%

115,7%

2015-08-31

115,6%

114,5%

2015-09-30

115,9%

113,5%

2015-10-31

116,3%

115,6%

2015-11-30

116,6%

116,3%

2015-12-31

116,7%

115,1%

2016-01-31

116,6%

111,0%

                                                                       

Marktrente (10 jaars)

februari 2015

0,70%

maart 2015

0,56%

april 2015

0,67%

mei 2015

0,86%

juni 2015

1,17%

juli 2015

1,01%

augustus 2015

1,13%

september 2015

0,98%

oktober 2015

0,92%

november 2015

0,87%

december 2015

1,02%

januari 2016

0,68%

                                                      

Rendement per maand

Periode

Rendement

Benchmark

februari 2015

  1,22%

  0,96%

maart 2015

  2,80%

  2,45%

april 2015

 -1,50%

 -1,43%

mei 2015

 -0,80%

 -1,20%

juni 2015

 -3,30%

 -3,30%

juli 2015

  1,80%

  1,70%

augustus 2015

 -2,50%

 -2,50%

september 2015

  0,60%

  0,50%

oktober 2015

  2,50%

  2,30%

november 2015

  0,80%

  0,50%

december 2015

 -1,70%

 -1,40%

januari 2016

  0,76%

  0,99%

 

Rendement per kwartaal

Periode Rendement Benchmark

2015-Q1

  9,30%

  8,10%

2015-Q2

 -5,50%

 -5,78%

2015-Q3

 -0,11%

 -0,33%

2015-Q4

  1,52%

  1,36%